18
محمدرضا سعیدی
آقا
پزشک متخصص قلب و عروق
25485
 کرمانشاه - دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 کرمانشاه - بیمارستان قلب امام علی(ع)
تلفن ثابت (۰۸۳۱)  ۴۳۵۶۴۳۳
تلفن ثابت (۰۸۳۱)۸۳۶۰۲۹۵
ایمیل mrsaidi@yahoo.com
تلفن همراه 9181320327.00تلفن ثابت
تلفن ثابت
ایمیل
تلفن همراه
بازگشت به لیست