20
محمدرضا سارونه ریگی
آقا
پزشک عمومی
69208
 ایرانشهر - خیابان نور جنوبی - ساختمان پزشکان پاستور
 ایرانشهر - خیابان نور
تلفن ثابت (۰۵۴۷)  ۲۲۳۱۰۶۵
تلفن ثابت (۰۵۴۷)۲۲۳۱۰۱۲۷
ایمیل dr_rigi@yahoo.com
تلفن همراه 9153471101.00تلفن ثابت
تلفن ثابت
ایمیل
تلفن همراه
بازگشت به لیست