22
مجید پورسینا
آقا
پزشک عمومی
37033
 سیرجان - خیابان امام خمینی - جنب داروخانه رازی
تلفن ثابت (۰۳۴۵)  ۴۲۲۲۵۸۵
ایمیل porsina81@yahoo.com
تلفن همراه 9131404486.00تلفن ثابت
ایمیل
تلفن همراه
بازگشت به لیست